Terms & Conditions

Crowdfunding Reglement

 1. Intekening

Intekenen op het crowdfundingproject kan enkel na verklaring deze informatiebundel gelezen te hebben en alle voorwaarden erin vervat te hebben aanvaard. Dit informatiedocument kan U terugvinden op de website van Brouwerij Eylenbosch: www.eylenbosch.beer

Alle inschrijvingen en betalingen gebeuren via de website www.eylenbosch.beer/crowdfunding. De inschrijvingen worden opengesteld vanaf 24 oktober 2019 en lopen tot nader order. Elke inschrijving gebeurt ten voordele van 1 begunstigde. De begunstigde moet niet noodzakelijk de inschrijver zelf zijn. Een pakket kan ook als een geschenk gekocht worden. Als begunstigden worden enkel meerderjarige fysieke personen aanvaard.

Bij inschrijvingen dienen de identiteitsgegevens van de begunstigde fysieke persoon te worden doorgeven, nl. naam, adres, e-mailadres en geboortedatum. De begunstigde krijgt binnen de twee maanden na zijn betaling en zijn aanvaarding als begunstigde, door de brouwerij het persoonlijke certificaat toegestuurd als lid. Dit geldt als bewijs van de begunstigde. De rechten die in het pakket begrepen zijn strikt persoonsgebonden. De rechten vervallen indien de begunstigde komt te overlijden.

Biertegoeden die niet tijdig opgehaald worden, komen te vervallen.

Indien om een of andere reden het project van de brouwerij Eylenbosch niet zou doorgaan kan de brouwerij het crowdfunding project annuleren. In dat geval worden alle inschrijvers terugbetaald en vervalt het hele project.

Brouwerij Eylenbosch kan evenwel beslissen om de intekenperiode aan te passen, of om inschrijvers te weigeren zonder motivatie.

Deze informatiebundel werd niet voorgelegd aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), omdat het voorgestelde crowdfundingproject niet valt onder de Wet van 16 juni 2006 betreffende de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Het crowdfundingproject van de Brouwerij Eylenbosch is een vorm van reward-based crowdfunding, waarbij de inschrijvers geen enkele aanspraak kunnen maken op enig financieel rendement of winstdeelname. Inschrijvers kunnen evenmin hun rechten verhandelen of omruilen tegen geld of andere effecten. Er is dus geen sprake van beleggingsinstrumenten die onder de prospectuswet vallen. De inschrijvers doen in feite een aankoop van een voordeelpakket. De bedragen waarop ingeschreven kan worden omvatten eveneens BTW.

Inschrijvingen zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden voor aankoop van producten zoals op de webpagina www.eylenbosch.beer te lezen valt. Verder in deze bundel wordt uiteengezet welke de wederzijdse rechten en verplichtingen zijn.

Brouwerij Eylenbosch is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden die in de bundel zouden vervat zijn.

Voorts wordt gewezen op risico’s dat de brouwerij in de toekomst niet in staat zou zijn om haar engagement na te komen (bv. omwille van wetswijziging, stopzetting activiteiten, etc.)

 1. Inhoud van de pakketten

Er zijn 5 verschillende pakketten beschikbaar om op in te schrijven.

Deze zijn in detail consulteerbaar op de website www.eylenbosch.beer/crowdfunding. Op het moment van de start van de crowdfunding op 24 oktober 2019 bestaan de pakketten uit een aantal van volgende elementen:

 • Naam van begunstigde voor het leven op een foeder (eikenhouten vat van 4.500 à 6.000 liter) of op een ton (eikenhouten ton van 200 à 250 liter)
 • Naam van begunstigde voor het leven op Eylenbosch Wall of Fame (Lijst op eikenhouten wand)
 • Genummerde Eylenbosch bierkrat op naam
 • 20 jaar of 3 jaar lang elke maand 1 fles Oude Gueuze (37.5 cl) en 1 fles Oude Kriek (37.5 cl) van Eylenbosch
 • 1 glas Patience for Eylenbosch met naam begunstigde in gegraveerd
 • Oorkonde met wassen stempel “lid van de Eylenbosch Gilde”
 • 24 of 12 of 8 of 4 flessen Patience for Eylenbosch – Saison (33 cl)
 • 12 of 6 of 2 of 1 Eylenbosch Patience gla(z)s(en)
 • 36 of 24 of 12 flessen Patience for Eylenbosch (33 cl) - andere variëteiten
 • 12 of 6 flessen Oude Kriek Eylenbosch (37.5 cl)
 • 12 of 6 of 2 of 1 Eylenbosch Oude Kriek gla(z)s(en)
 • 12 of 6 flessen Oude Gueuze Eylenbosch (37.5 cl)
 • 12 of 6 of 2 of 1 Eylenbosch Oude Gueuze gla(z)s(en)
 • Uitnodiging en/of gratis bier op alle Eylenbosch launch events
 • Eylenbosch t-shirt
 • Eylenbosch hoodie
 • Eylenbosch bierschort
 • Eylenbosch kaartspel

Brouwerij Eylenbosch behoudt zich het recht voor het aantal en de inhoud van de pakketten aan te passen voor de toekomst.

 1. Biertegoed en Naamsvermelding op de foeder, tonnen en wall of fame

Door hun 20 jaar, of 3 jaar recht op Oude Gueuze of Kriek Eylenbosch, of het recht op bier van elke nieuwe lancering Patience bouwen de begunstigden een “biertegoed” op naarmate dat de tijd verstrijkt. Dit biertegoed is strikt persoonlijk en moet afgehaald worden op de tijdstippen en locaties zoals voorzien in het reglement (behalve ingeval van verzending onder de voorwaarden zoals hierna uiteengezet).

Niet tijdig opgehaalde biertegoeden komen te vervallen.

Het vermelden van de naam van de begunstigde founder of partner op de foeder, ton en wall of fame is levenslang. De brouwerij kan discretionair een founder of partner zijn naamsvermelding intrekken indien deze persoon of zijn gedrag niet meer strookt met de visie en waarden van de brouwerij Eylenbosch.

 1. Afhaling

De begunstigde moet bij elke afhaling persoonlijk komen voor afhaling van het tegoed, en zich legitimeren met een geldige identiteitskaart. Bij afhaling zal de begunstigde dienen te tekenen voor ontvangst. Bij afhaling aanvaardt de begunstigde het product en bevestigt hij dat er geen zichtbare gebreken aan het product zijn.

Het biertegoed vervalt onherroepelijk indien het bier niet afgehaald wordt binnen de periodes zoals voorzien in het reglement. De brouwerij is geen enkele compensatie verschuldigd aan begunstigden die hun biertegoed niet komen ophalen op de voorziene tijdstippen en locaties.

Navolgend afhaalschema is toepasselijk;

Bij ophaling van biertegoed op brouwerij:

 • 2 keer per jaar voor de Founders en Partners mbt 20 of 3 jaar lang Oude Gueuze en Kriek
 • 1 keer per jaar bij de lancering van de Oude Gueuze en Kriek (12 of 6 flessen van 37.5 cl) en van elke nieuwe variëteit Patience (12,of 8 of 4 flessen 33 cl in Patience bier naar keuze, van een variëteit die op dat moment voorradig is)
 • statiegeld dient betaald te worden ter plaatse
 • kan op een dag naar keuze, rekening houdende met de officiële openingstijden, en berichten van sluiting / onbeschikbaarheid., zoals zij te zien zullen zijn op eylenbosch.beer

Indien begunstigde het pakket opgestuurd wil hebben, gebeurt dit met postpakket met betaling van kosten door begunstigde:

 • 2 keer per jaar voor de Founders en Partners mbt 20 of 3 jaar lang de Oude Gueuze
 • 1 keer per jaar bij de lancering van de Oude Gueuze en Kriek (24 of 12 of 6 flessen van 37.5 cl) en van elke nieuwe variëteit Patience (12,of 8 of 4 flessen van 33 cl in Patience bier naar keuze, van een variëteit die op dat moment voorradig is.
 • statiegeld en verzendingskosten inclusief alle mogelijke taksen dienen op voorhand, vóór verzending, betaald te zijn. Het bedrag daarvan zal aan de begunstigde meegedeeld worden ten tijde van zijn aanvraag om het pakket op te sturen.

De brouwerij kan ten allen tijde eenzijdig beslissen om het afhaalpunt te verhuizen naar een andere locatie. In voorkomend geval zullen de inschrijvers verwittigd worden via de website en per e-mail.

 1. Verzending

De brouwerij verleent de mogelijkheid aan begunstigden die hun pakket bier niet persoonlijk kunnen komen ophalen om het bierpakket via een koerierdienst/postpakket te laten leveren op een adres naar wens. Deze mogelijkheid is optioneel en is niet inbegrepen in de prijs van het pakket. Indien de begunstigde wenst in te gaan op deze optie dient hij die in het jaar van afname aan te vragen bij de brouwerij, en dient hij de kosten ervan te dragen.

Op onze website wordt hiervoor een aanvraagformulier gecreëerd. Alle kosten (transport, shipping, eventuele taksen, importtaksen of consumentenbelastingen) zijn in dit geval ten laste van de aanvrager. De levering van het bierpakket kan enkel maar gebeuren na betaling van de kosten met een kredietkaart op naam van de begunstigde.

De brouwerij behoudt zich het recht voor om de mogelijkheid om de biertegoeden te laten leveren via een koerierdienst/postpakket te annuleren in de toekomst (bv. indien dit in de toekomst moeilijker of onmogelijk zou worden omwille van wettelijke en reglementaire beperkingen).

 1. De rechten / biertegoed verbonden aan de pakketten zijn strikt ten persoonlijk titel

Een begunstigde kan zijn rechten op geen enkel moment overdragen aan een andere persoon, en bij zijn overlijden vervallen alle rechten.

Het biertegoed moet door de begunstigde opgehaald worden en is voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik

 1. Engagementen van Brouwerij Eylenbosch

Brouwerij Eylenbosch engageert er zich toe om alle nodige maatregelen te nemen om hun langdurig engagement (maximum 20 jaar voor Founders) te blijven nakomen. Indien Brouwerij Eylenbosch op een bepaald moment in de toekomst door omstandigheden buiten haar wil in de onmogelijkheid zou verkeren om haar engagementen te blijven nakomen (bv. omwille van wetswijziging, stopzetting van de brouwerij of andere), zal de brouwerij zoeken naar een passende compensatie in natura. In geen geval zullen de inschrijvers recht hebben op een schadevergoeding of op een financiële compensatie.

Mocht Brouwerij Eylenbosch verhuizen of overgenomen worden, wordt het engagement tegenover de begunstigden overgenomen door de rechtsopvolger. De huidige bedrijfsleiding van Brouwerij Eylenbosch kan niet aansprakelijk gesteld worden, mochten eventuele toekomstige overnemers (rechtsopvolgers) deze engagementen niet nakomen.

Brouwerij Eylenbosch maakt voorbehoud voor mogelijke wetswijzigingen in de toekomst. Indien er in de toekomst omwille van wetswijzingen of andere omstandigheden vreemd aan de wil van de brouwerij, bijkomende kosten (bv. taksen) verbonden zouden worden aan de levering van bier, kan de brouwerij deze extra kosten doorrekenen.

 1. Privacy

De persoonlijke gegevens van de begunstigden, worden opgenomen in de gegevensbestanden waarvan Brouwerij Eylenbosch houder en verwerker is. Dit gebeurt in overeenstemming met de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018, in uitvoering van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). De begunstigden hebben onder andere het recht op toegang tot en kosteloze verbetering of schrapping van deze gegevens.

 1. Woonplaatskeuze

Alle mededelingen en kennisgevingen die nodig zouden zijn in het kader van de uitvoering van het reglement zullen gebeuren per e-mail aan het e-mailadres zoals opgegeven bij de inschrijving. De begunstigden dragen de verantwoordelijkheid om eventuele adreswijzigingen tijdig door te geven aan Brouwerij Eylenbosch.

 1. Geschillen

De algemene voorwaarden zoals vermeld op de website www.eylenbosch.beer zijn eveneens van toepassing op de inschrijving in het crowdfundingproject. In geval van geschillen zal steeds de rechtbank van Brussel bevoegd zijn.

GEGEVENS OMTRENT DE VENNOOTSCHAP

Brouwerij Eylenbosch is een handelsnaam van Brouwerij Eylenbosch, met ondernemingsnummer BE0739.925.601 in het Rechtspersonenregister van Brussel. De activiteiten van de Brouwerij Eylenbosch werden opgestart in 2018.